1. Fudo Dachi: Rooted stance

2. Gyaku Hanme: Half front facing to the opposite side

3. Hachiji Dachi: Natural stance

4. Hanme: Half front facing

5. Hangetsu Dachi: Half-moon stance

6. Heisoku Dachi: Informal attention stance

7. Kiba Dachi: Horse stance / Side stance

8. Kokutsu Dachi: Back stance

9. Kosa Dachi: Cross-legged stance

10. Neko Ashi Dachi: Cat stance

11. Renoji Dachi: L-stance (e.g. in the Kata, Heian Godan)

12. Sanchin Dachi: Hourglass Stance

13. Shiko Dachi: Squat/Sumo stance

14. Shizen Tai: Natural stance

15. Shomen: Front facing

16. Sochin Dachi: Rooted stance

17. Katashi Dachi: Crane-like stance (e.g. in the Kata Enpi)

18. Tsuru Ashi Dachi: Crane stance (e.g. in the Kata Gankaku)

19. Zenkutsu Dachi: Front stance

20. Yoi Dachi: Basic stance